Yaun Jigyasa - Nepali Sex Education Blog

  • Why are people crazy for sex?

Stress or Mood Disorder

मानछेको मनस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो हरेक घटनाको परिणम कस्तो निकाल्छ भनेर, जसरी बस्तुको चिरित्र वा विषेशता त्यसको बनौटको आधारमा निर्भर हुन्छ । [ Continue Reading...]